חשבונאות – חומר עזר

מבנה הדוחות הכספיים – דוח מאזן ודוח רווח והפסד:
מה זה דוח מאזן:
הסבר על נכסים, התחייבויות והון עצמי לדוח מאזן:
מה זה דוח רווח והפסק:
שיתוף בקליק: